Nedläggning av förening

På extrastämman 2017-10-14 beslutades enhälligt att lägga ner föreningen. Därmed är föreningens arbete slutfört. Fiberutbyggnaden fortsätter som tidigare i IP-Onlys och byNets regi. Kontaktperson är Inge Josefsson 073-8056320, inge.josefsson@bynet.se.

Hemsidan och Facebook kommer stängas 2017-11-30.

Styrelsen tackar för den här tiden. Det har varit mycket arbete, men snart har vi alla i Kleva Orust Fibers område tillgång till fiber, vilket vi är otroligt glada för.

Mvh
Styrelsen
Kleva Orust Fiber ek för

Kallelse extra föreningsstämma Kleva Orust Fiber ekonomisk förening

Lördagen den 14 oktober

Kl 10-11

Plats: Hans Djurfeldt, Lunna 389, Stillingsön. Ca 3 km söder om Slussen, ta av Lunna, sedan 1:a vägen höger, stort växthus. Om möjligt samåkning pga begränsad parkering.

Styrelsen i Kleva Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till extra föreningsstämma för att ta ställning till:

  • Slutgiltigt beslut om likvidation av förening

Röstning

Varje medlem/fastighetsbeteckning har en röst på stämman. Medlem får utöva sin rösträtt via fullmakt genom ombud som skall gå på stämman. Ombudet skall vara medlem i föreningen. Ombudet skall kunna legitimera sig och får inte företräda mer än en medlem.

Fullmakt

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Val av sekreterare
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  8. Beslut om likvidation av förening
  9. Stämman avslutas

Välkommen
Styrelsen

Projektuppdatering 2017-06-30

Etapp 1 är nu i princip klar. Den sista svetsningen görs i dagarna. Etapp 2 är igång. Arbetet börjar vid noden i Slussen vidare över Ström mot Höggeröd.

Preliminär tidsplan för etapp 2 och 3 från byNet:
Etapp 2: juli – nov. Grävningen gör ett uppehåll under v 28-31.
Etapp 3: nov – feb 2018

170630_Översiktskarta

OBS! Detta är en mycket preliminär tidsplan, beroende på väder och markförhållanden. Även områdesindelningen kan komma att ändras.

Mvh önskar projektgruppen

Projektuppdatering 2017-05-15

Grävningen i etapp 1 är klar inom 2-3 veckor. I månadsskiftet maj/juni kommer ytterligare ca 75 fastigheter fram till Hällebol kopplas på. Resterade fastihgeter i etapp 1 beräknas ha fiber inkopplad i månadsskiftet juni/juli. Därefter påbörjas arbetet i etapp 2, med start vid nodhuset i Slussen mot Ström. Vidare mot Övre Ström mot Höggeröd. Sträckan Slussens kiosk till Waldorff-skolan kommer påbörjas först efter sommaren för att orsaka så liten störning som möjligt i trafiken.

Projektet har fått en ny projektledare från byNet som heter Inge Josefsson. Han har börjat jobba lite i projektet redan nu men går in mer i juni månad. Innan semestern skall projektgruppen ha nästa möte. Då skall en uppdaterad projektplan för resten av projektet presenteras.

Länk till fiberkartan

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Projektuppdatering 2017-04-22

Nu pågår slutarbetet på etapp 1. Blåsning av fiber skall nu vara klar från Brunnefjäll till Lunna, men vad vi vet är inte svetsningen helt klar ännu. Gällande frågan hur man vet om installationen är klar har vi fått svaret från IP-Only att när är installationen är klar så kommer ett mail med instruktioner från IP-Only om att anslutningen är igång och då kan man börja beställa tjänster, om man vill.

Vi väntar fortfarande på information om den preliminära tidsplanen för Etapp 2 och 3. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Länk till fiberkartan

Mvh
Styrelsen

Årsstämma 2017-04-09

Idag har föreningen haft ordinarie årsstämma 2017. Trettio medlemmar kom till mötet. Förvaltningsberättelsen och Revisionsberättelsen  lästes upp och godkändes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Enhälligt beslut togs, enligt dagordning, att lägga ner föreningen. Nedläggningen kommer ske i samband med en extra stämma efter sommaren.

Senaste projektinformationen meddelades. Kanalisationen är klar tom Lunna. Fiber kommer blåsas sträckan Brunnefjäll – Hällebol – Lunna inom kort. Projektet är ca en månad försenat pga besvärlig terräng på vissa ställen.

Mötet var i god stämning och det kom upp en del relevanta frågor och lite tips från dem som redan är igång med drift. Alla var nöjda och positiva med arbetet som blivit utfört hittills.

Årsredovisning, Förvaltningsberättelse och Revisionsberättelse finns att läsa på hemsidan under Medlemsinfo.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Kallelse till Årsstämma för Kleva Orust Fiber ek förening

 Söndagen den 9 april 2017 , kl 10-11

 Plats: Hans Djurfeldt, Lunna 389, Stillingsön. Ca 3 km söder om Slussen.

Ta av Lunna, sedan 1:a vägen höger, stort växthus. Om möjligt samåkning pga begränsad parkering.

Kallelse inkl dagordning till alla medelmmar har gått ut via mail 170322. Dagordning samt årsredovisning finns att hämta under medlemssidor för medlemmar under v 14. Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast 2 april till:

lars.nehls@klevaorustfiber.se

eller till:

Kleva Orust Fiber ekonomisk förening
att: Lars Nehls
Krogane-Hogen 621
473 94  HENÅN

Välkommen
Styrelsen