månadsarkiv: oktober 2014

Extrastämman godkände styrelsens budgetförslag

Idag har föreningen haft extrastämma, i ett fullsatt Stenshult. Maths Gustafsson, styrelseledamot, höll i mötet och presenterade vad föreningen hittills gjort och vilket arbete som ligger framför. Framför allt gick han igenom projektbudgeten, som låg till grund för frågorna i kallelsen och som skulle tas beslut på. Det var ett mycket bra möte, med bra frågor och diskussioner. Stämman tog ett enhälligt beslut att godkänna samtliga punkter på dagordningen.

Frågan om val av valberedning fick dock bordläggas, men förslag kom in efter stämman. Det finns ytterligare en plats för den som känner sig manad. Protokoll och presentation från mötet kommer läggas ut på hemsidan inom kort.

Vi har en mycket bra förening med aktiva och vetgiriga medlemmar. Vi söker fortfarande ambassadörer – känner du att du kan tänka dig vara med, eller om du känner någon som du tror vill vara med, hör gärna av dig.

Lika viktigt som vanligt är också att medlemsvärvningen fortsätter i oförminskad takt. Prata med alla du känner i vårt område och sprid information om föreningen. Ju fler medlemmar, ju mer bidrag, ju lägre kostnad per fastighet!!

Styrelsen tackar för ett jättebra möte och medlemmarnas förtroende. Nu startar det verkliga arbetet!!

PS! Vi tackar också Jenny och Anna från HF Orust flickor 00, som fixade fika och goda kakor till mötet!

 

 

Kallelse till extra föreningsstämma 19/10 kl 10 i Stenshult

Plats: Stenshults Föreningslokal

Tid: söndag 19 oktober 2014 kl 10:00 – ca 12:00 

Styrelsen i Kleva Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till extra föreningsstämma för att ta ställning till godkännande av budget.

Styrelsens bedömning av läget: 

Förprojekteringen pekar på att kostnaden per fastighet kommer understiga 20.000:- (baserat på 161 medlemmar). Då vi nu är över 300 medlemmar ser vi detta som mycket positivt.

Röstning

Varje medlem/fastighetsbeteckning har en röst på stämman. Kallelse går ut till alla medlemmar via mail/alt brev till dem som inte har mail. Fullmaktsblankett bifogas i mailet/brevet.

Dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 8. Presentation av beslutsunderlag
 9. Kan styrelsens budgetförslag antas till ett maxpris på 20000:- per fastighet?
 10. Fastställande av styrelsearvode till 3000:-/styrelsemöte, dock max 15 ggr/år.
 11. Fastställande av timdebitering till 200:-/h exkl moms, alternativt sociala kostnader, för medlemmar som arbetar på uppdrag av styrelsen
 12. Val av valberedning
 13. Stämman avslutas

Handbollsföreningen Orust, flickor 00, säljer kaffe och hembakat.

Välkommen!!

www.klevaorustfiber.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Kleva Orust Fiber ekonomisk Förening