månadsarkiv: oktober 2017

Nedläggning av förening

På extrastämman 2017-10-14 beslutades enhälligt att lägga ner föreningen. Därmed är föreningens arbete slutfört. Fiberutbyggnaden fortsätter som tidigare i IP-Onlys och byNets regi. Kontaktperson är Inge Josefsson 073-8056320, inge.josefsson@bynet.se.

Hemsidan och Facebook kommer stängas 2017-11-30.

Styrelsen tackar för den här tiden. Det har varit mycket arbete, men snart har vi alla i Kleva Orust Fibers område tillgång till fiber, vilket vi är otroligt glada för.

Mvh
Styrelsen
Kleva Orust Fiber ek för

Kallelse extra föreningsstämma Kleva Orust Fiber ekonomisk förening

Lördagen den 14 oktober

Kl 10-11

Plats: Hans Djurfeldt, Lunna 389, Stillingsön. Ca 3 km söder om Slussen, ta av Lunna, sedan 1:a vägen höger, stort växthus. Om möjligt samåkning pga begränsad parkering.

Styrelsen i Kleva Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till extra föreningsstämma för att ta ställning till:

  • Slutgiltigt beslut om likvidation av förening

Röstning

Varje medlem/fastighetsbeteckning har en röst på stämman. Medlem får utöva sin rösträtt via fullmakt genom ombud som skall gå på stämman. Ombudet skall vara medlem i föreningen. Ombudet skall kunna legitimera sig och får inte företräda mer än en medlem.

Fullmakt

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Val av sekreterare
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  8. Beslut om likvidation av förening
  9. Stämman avslutas

Välkommen
Styrelsen