Kallelse extra föreningsstämma Kleva Orust Fiber ekonomisk förening

Lördagen den 14 oktober

Kl 10-11

Plats: Hans Djurfeldt, Lunna 389, Stillingsön. Ca 3 km söder om Slussen, ta av Lunna, sedan 1:a vägen höger, stort växthus. Om möjligt samåkning pga begränsad parkering.

Styrelsen i Kleva Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till extra föreningsstämma för att ta ställning till:

  • Slutgiltigt beslut om likvidation av förening

Röstning

Varje medlem/fastighetsbeteckning har en röst på stämman. Medlem får utöva sin rösträtt via fullmakt genom ombud som skall gå på stämman. Ombudet skall vara medlem i föreningen. Ombudet skall kunna legitimera sig och får inte företräda mer än en medlem.

Fullmakt

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Val av sekreterare
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  8. Beslut om likvidation av förening
  9. Stämman avslutas

Välkommen
Styrelsen